اَفَلایَنظُرونَ اِلیَ الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت؟!

آیا تا بحال به شتر توجه کردین ببینین خلقتش چه شکلیه؟ بقیه چیزا چه طور؟

اَفَلایَنظُرونَ اِلیَ الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت؟!

آیا تا بحال به شتر توجه کردین ببینین خلقتش چه شکلیه؟ بقیه چیزا چه طور؟

در نوشتار زیر سعی بر این داریم تا به صورت اجمالی و در عین حال کامل مباحثی را پیرامون معرفت به پروردگار بازگو کنیم.

قبل از هر چیز بجاست معرفت را تعریف کنیم. در این نوشتاز منظور ما از معرفت آگاهی و شناخت است. هنگامی که عبارت معرفت داشتن نسبت به چیز به کار برده می‌شود منظور این است که نسبت به چیز مطرح شده شناخت و آگاهی داریم. می‌توان گفت معرفت درجه‌ای از علم و دانش است که نسبت به چیزی داریم. با این تعریف، معرفت زیرمجموعهٔ علم قرار می‌گیرد.

در زیر سه موضوع درباره معرفت به خداوند معرفی شده است که هر یک را توضیح خواهیم داد.

  • معرفت اثباتی عقلی
  • معرفت بالآیات
  • معرفت بالله

معرفت اثباتی عقلی

عقل وسیله و مخلوقی است که خداوند در اختیار انسان‌ها قرار داده تا بتوانند با آن بین چیزها تمایز قائل شوند و نتیجه‌گیری کنند. شاید بتوان عقل را به نوعی ماشین محاسبه تصور کرد که وقتی اطلاعات مختلف به عنوان ورودی به آن داده می‌شود آن‌ها را پردازش کرده و یک خروجی متناسب به بیرون می‌دهد. اما از آنجایی که عقل مخلوق و محدود است پس نتیجه‌ای که نسبت به شناخت خدواند می‌تواتد استنتاج کند محدود است. برای مثال توجه کنید که وقتی داده‌های زندگی خودمان را به عقل می‌دهیم، عقل می‌تواند نتیجه‌گیری کند که لحظه‌ای از زمان وجود داشته است که ما از نبود به بود تبدیل شده‌ایم و وجود پیدا کرده‌ایم. به عبارت دیگر نقطهٔ بدء داشته‌ایم. همچنین عقل می‌تواند استنتاج کند که ما موجوداتی بسیار نیازمند و محتاجیم. در مورد اثبات وجود خالق نیز وقتی داده‌های خودمان و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم را به عقل می‌دهیم، عقل به عنوان خروجی این را صادر می‌کند که چنین آفرینش صاحب، خالق و مالکی دارد.

حدیث زیر دربارهٔ توانایی عقل دربارهٔ پی بردن به آفریدگار از امام صادق علیه‌السلام به ما رسیده است.

امام صادق علیه السلام در حدیثى طولانى فرماید: آغاز و نخست هر چیز و نیرو و آبادانى آن که هر سودى تنها به آن مربوط است عقل است که آن را خدا زینت و نورى براى خلقش قرار داده. با عقل بندگان خالق خود بشناسند و دانند که آنها مخلوقند و او مدبر و ایشان تحت تدبیر اویند و اینکه خالقشان پایدار و آنها فانى می‌باشند و به وسیله عقول خویش از دیدن آسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز استدلال کردند که او و اینها خالق سرپرستى دارند ناآغاز و بى‌انتها و با عقل تشخیص زشت و زیبا دادند و دانستند در نادانى تاریکى و در علم نور است اینست آنچه عقل بآنها رهنما گشته. عرض شد: آیا بندگان میتوانند بعقل تنها اکتفا کنند (و در پى تحصیل علم و ادب برنیایند) فرمود: عاقل برهبرى همان عقلى که خداوند نگهدار او و زینت و سبب هدایتش قرار داده میداند که خدا حق است و پروردگار اوست و میداند که خالقش را پسند و ناپسندیست و اطاعت و معصیتى، و عقلش را بتنهائى راهنماى باینها نمى‌بیند و می‌فهمد که رسیدن باین مطالب جز با طلب علم ممکن نیست و اگر به وسیله علمش باینها نرسد عقلش او را سودى نداده پس واجب است بر عالم طلب علم و ادب نماید که بى‌آن استوار نماند.

اصول کافی باب عقل و جهل ذیل حدیث ۳۴

در حدیث فوق امام صادق علیه‌السلام عقل را به نور توصیف فرموده‌اند. عقل مانند نوری است که در تحت آن می‌توانیم اجسامی که در تاریکی از دیدن آن‌ها عاجز بودیم را ببینیم. نور عقل به ما می‌نمایاند که باید خالقی داشته‌باشیم که ازلی باشد یعنی قبل از ما و هرچیز دیگر بوده باشد و او باید مدبری باشد که تدبیر امور جهان خلقت و آفرینش در دستان اوست. این خالق بر خلاف ما که فانی هستیم، باقی است و بی انتها و همیشه خواهد بود.

توجه کنید که تمام اطلاعاتی که عقل می‌تواند استنتاج کند مربوط می‌شود اقرار به وجود چیزهایی که گفته شد. خود عقل در می‌یابد که خالق جهان باید محبت و کراهتی داشته باشد اما نمی‌تواند خودش به تنهایی بفهمد که محبت و کراهت، اطاعت و معصیت این خالق چیست و از این رو نیاز به یک حجتی بیرونی، فرای عقل حس می‌شود که با آن بتواند چیزهایی نمی‌داند را در بیابد.

این حجت بیرونی، نبی رسول یا امام معصوم می‌تواند باشد که با سرچشمهٔ وحی ارتباط دارد. ایشان اگرچه در آفرینش ظاهری همچون ما انسان‌ها هستند اما فرای تصور عقل انسان می‌توانند دانشی که عقل از استخراج آن ناتوان بوده را به او برسانند. به عبارت دیگر خالق برای اینکه دانش چگونه بندگی کردن و پرستیدن او را به مخلوقاتش برساند، برگزیدگانی انتخاب کرده و با واسطه‌هایی از جمله وحی با ایشان ارتباط برقرار می‌کند تا حقیقت‌هایی که مخلوقات از درک آن به وسیلهٔ خودشان ممکن نیست را به ایشان بنمایانند.

نکتهٔ قابل توجه در این بحث این است که خود برگزیدگان خالق، مخلوق هستند و از این جهت است که نمی‌توانند علم هرچیزی را دربارهٔ خالق به مخلوقات دیگر منتقل کنند. در قسمت اول روایت زیر این موضوع اشاره شده است.

بامام صادق (ع) عرضکردم، همانا خدا برتر و بزرگوارتر از اینست که بخلقش شناخته شود (زیرا صفات مخلوق در او نیست و معرفت او موهبتى است از خودش و پیغمبران فقط راهنمائى میکنند) بلکه مخلوق بخدا شناخته شوند، (بوسیله نور وجودى که از خدا بمخلوق افاضه شود و آنها پدید آمده‏اند [بلکه مخلوق خدا را بسبب خود او بشناسند] یعنى بوسیله صفاتى که خود او براى خودش بیان کرده است) فرمود: راست گفتى. عرضکردم: کسى که بداند براى او پروردگاریست سزاوار است که بداند براى آن پروردگار خرسندى و خشم است و خرسندى و خشم او جز بوسیله وحى یا فرستاده او معلوم نشود. و کسى که بر او وحى نازل نشود باید که در جستجوى پیغمبران باشد و چون ایشان را بیابد باید بداند که ایشان حجت خدایند و اطاعتشان لازمست، من بمردم (اهل سنت) گفتم: آیا شما میدانید که پیغمبر حجت خدا بود در میان خلقش؟ گفتند: آرى. گفتم: چون پیغمبر درگذشت، حجت خدا بر خلقش کیست؟ گفتند: قرآن، من در قرآن نظر کردم و دیدم سنى و تفویضى مذهب و زندیقى که بآن ایمان ندارد، براى مباحثه و غلبه بر مردان در مجادله بآن استدلال میکنند، (و آیات قرآن را برأى و سلیقه خویش بر معتقد خود تطبیق میکنند) پس دانستم که قرآن بدون قیم (سرپرستى که آن را طبق واقع و حقیقت تفسیر کند) حجت نباشد و آن قیم هر چه نسبت بقرآن گوید حق است، پس بایشان گفتم: قیم‏ قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود قرآن را میدانست، عمر هم میدانست، حذیفة هم میدانست، گفتم تمام قرآن را؟ گفتند: نه، من کسیرا ندیدم که بگوید کسى جز على (ع) تمام قرآن را میدانست و چون مطلبى میان مردمى باشد که این گوید: نمیدانم و این گوید نمیدانم و این گوید نمیدانم و این (على بن ابى طالب) گوید میدانم، پس گواهى دهم که على (ع) قیم قرآن باشد و اطاعتش لازم است و اوست حجت خدا بعد از پیغمبر بر مردم و اوست که هر چه نسبت بقرآن گوید حق است، حضرت فرمود: خدایت رحمت کند.

اصول کافی، کتاب الحجه، باب ضرورت وجود حجت، حدیث  دوم

 با توجه به آنچه در ابتدای حدیث فوق آمده است، در می‌یابیم که خداوند خالق و مدبر که توصیف او از توان عقل خارج است خود باید آگاهی و شناخت خودش را به مخلوقاتش بدهد و هیچ مخلوقی توانایی اینکه خداوند متعال را به دیگران بدهد را ندارد چرا که هر توصیف و شرحی متناهی است و نمی‌توان با آن ماهیت ذات نامتناهی را درک کرد.

معرفت بالآیات

آیة به معنای نشانه است. اگر به دنیای پیرامون خود بنگریم و جهان هستی و خلقت را نظاره کنیم می‌توانیم آیات پروردگار را به دو دسته تقسیم‌بندی کنیم. دستهٔ اول آیات انفسی است. ما وقتی به خودمان می‌نگریم نشانه‌های عظمت پروردگار را در خودمان می‌یابیم. به عنوان مثال چگونگی عملکرد سیستم‌هایی که در بدن ما عمل می‌کنند مثل سیستم قلب و گردش خون، سیستم تنفس، سیستم‌های عصبی و غیره. همهٔ این‌ها بدون اختیار ما و با نظم و ترتیب خاص و غیرقابل انکاری در ۲۴ ساعت شبانه روز مشغول به کار هستند. یا تفکر و تعقل می‌یابیم که چنین خلقت، نظم و آفرینشی نمیتواند اتفاقی و تصادفی باشد و باید مدبری و طراح بدون خطایی بوده باشد که همهٔ این‌ها را با این نظم طراحی کرده است.

دستهٔ دیگر آیات آفاقی هستند. نشانه‌هایی که در جهان پیرامون خود می‌توانیم به آن‌ها توجه کنیم همه جزو آیات آفاقی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال وقتی عکس‌های سفینه‌های فضایی از کهکشان و آسمان می‌بینیم، پی به حقارت و کوچکی خودمان در دنیا می‌بریم در عین حالی که درمی‌یابیم که خالق این جهان حتما بزرگ‌تر بوده است از همهٔ این کهکشان‌ها که توانسته آن‌ها را خلق کند.

معرفتی که در اثر توجه و تفکر در آیات و به‌وسیلهٔ آیات پیدا می‌کنیم را معرفت بالآیات می‌نامیم. آیهٔ ۵۳ سورهٔ فصلت می‌فرماید:

«سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ»

نکتهٔ ای که باید در معرفت بالآیات به آن توجه شود این است که آگاهی و شناختی که ما با تعقل و تفکر نسبت به آیات پروردگار پیدا می‌کنیم بسیار محدود و ناچیز است. همان‌طور که در آیهٔ فوق آمده است، تنها چیزی که ما می‌یابیم این است که آفریدگاز وجود دارد و او حق است. فقط می‌یابیم که او دارای صفاتی (مانند بزرگی) است که نمی‌توانیم حتی آن صفات را آنگونه که واقعا او هست توصیف کنیم و به واقعیت آن پی ببریم.

سوال اینجاست که این چگونه معرفتی به خداوند خالق است؟

در معرفت آیات وسیلهٔ پیدا کردن این معرفت هستند که خداوند خود این آیات را در اختیار ما قرار داده است تا آگاهی جزئی دربارهٔ وجود او داشته باشیم. به عبارت دیگر در این نوع معرفت خداوند خودش را وسیلهٔ قدرت خودش به ما می‌شناساند در حدی که بفهمیم او هست و قابل توصیف نیست.

خروج عن الحدین

در دو قسمت پیشین دو طریق برای پی بردن به وجود آفریدگار در عالم هستی یاد شد. در این قسمت به این سوال می‌خواهیم پاسخ بدهیم که: «طریق‌های یادشده با چه کیفیتی آگاهی در اختیار ما می‌توانند قرار دهند؟»

چیزهایی که با تعقل (معرفت اثباتی عقلی) و تفکر در عالم خلقت (معرفت بالآیات) می‌توان دریافت مانند

ما فانی هستیم و خالق ما باید باقی و همیشگی باشد

ما از نبود و هیچ به وجود آمده‌ایم و در زمان نقطهٔ شروع وجودی داشته‌ایم در حالی که آفریننده باید قبل از خلقت مخلوق وجود داشته باشد و او ازلی است.

خداوند بزرگ‌تر است از هرآنچه که می‌توانیم تصور کنیم

حتما خالق ما عالم و حکیم است که دنیای با ظرافت و نظم و دقتی در خود و دنیای اطراف خود می‌توانیم ببینیم.

...

تمامی چیزهایی که با این دو نوع معرفت می‌توانیم نتیجه گیری کنیم دو ویژگی دارند:

 ویژکی اول این است که تمامی آن‌ها وجود آفریدگار را تائید می‌کنند و انکار نمی‌کنند. به این ویژگی خارج شدن از حد تعطیل می‌گوییم یعنی اینکه قبول می‌کنیم که خدایی هست و آن را رد و کتمان نمی‌کنیم.

ویژگی دوم این است که این تفکر و تعقل صرفا به ما یک اطلاع اولیه دربارهٔ خدا می‌دهد و بس و نمی‌تواند به حقیقت آن اطلاع پی ببرد. برای مثال دریافته‌ایم که خداوند بزرگ است اما نمی‌توانیم اندازهٔ بزرگی خدا را متصور بشویم چرا که هراندازه که ما آن را بخواهیم توصیف کنیم، باز می‌توانیم یک مجموعهٔ بزرگ‌تر از آنچه که تصور کرده‌ایم را توصیف کنیم. یا مثلا دریافته‌ایم که خداوند باید عالم باشد، اما ناتوانیم از اینکه علم او را اندازه بگیریم و یا بیان کنیم چون اگر اینچنین کنیم باز می‌توانیم دانش‌ چیزهایی نامحدودی که وجود دارد را محدود کرده‌ایم و همان‌طور که قبلا گفته شد به حقیقت ذات نامحدود نمی‌توان با یک بیان محدود پی برد. این ویژگی را خروج از حد تشبیه می‌گوییم. یعنی با عقل و تفکر خود می‌یابیم که آن خالقی که وجود دارد غیر قابل توصیف و تشبیه کردن است.

نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی

نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی

در نهایت می‌توان گفت ماحصل آنچه که از تفکر و تعقل پیدا می‌کنیم خروج از دو حد تعطیل (عدم انکار وجود خدا) و حد تشبیه (عدم تلاش برای توصیف و شبیه و مانند برای او آوردن) است که به آن خروج عن الحدین گفته می‌شود.

معرفت بالله

با توجه به مطالبی که پیش از این گفته شد، معرفتی که از معرفت بالآیات و معرفت اثباتی عقلی دربارهٔ خداوند پیدا می‌کنیم بسیار ناچیز است و بهتر است بگوییم که اصلا معرفت و آگاهی نسبت به خود خدا نیست. ما با تعقل هیچ آگاهی از خود خدا پیدا نکرده‌ایم. اما آیا اصلا دست پیدا کردن به چنین معرفتی ممکن است؟ برای پاسخ به این سوال توجه شما را به قسمت اول روایتی که پیش از این مطرح شد را جلب می‌کنیم.

 

همان طور که گفتیم خداوند اجل از آن است که وجود محدودی بتواند او را به دیگران بشناساند و این امر تنها وقتی ممکن می‌شود که خود خدا اراده کند و بخواهد معرفت خودش را به بنده‌ و مخلوقش بدهد. به چنین معرفتی که خود خداوند دربارهٔ خودش به بندگانش اعطا می‌کند که توصیف کردن آن ممکن نیست، معرفت بالله گفته می‌شود.

چگونه می‌توان به چنین معرفتی دست یافت؟ البته همان‌طور که بیان شد این معرفت را خدا می‌دهد پس بهتر است بپرسیم چه‌کار کنیم که خداوند معرفتش را نیز نصیب ما کند؟ جواب این سوال نیز در حدیث پیشین داده شد. قبلا گفتیم که عقل می‌یابد که خالقی دارد اما نمی‌تواند بیاید که رضا و سخط خالقش چیست و از این رو نیاز به نبی، رسول و حجت پیدا می‌کند و آن‌ها که در ظاهر مانند ما مخلوق هستند اما خداوند آن‌ها برگزیده که واسطهٔ او باشند، ما را از محبت و کراهت خالق آگاه می‌سازند و به ما آموزش می‌دهند که خالق می‌پسندد که چگونه پرستیده شود. آن‌ها هستند که راه چگونه دست پیدا کردن به اینکه خداوند معرفتش را به ما بدهد را به ما نشان می‌دهند و اگر از مسیری که مطابق رضایت خالق است، برویم می‌توانیم امیدوار باشیم که او بر سر ما منت بنهد و از معرفت خودش که با وجود محدود ما دست‌نیافتنی است به ما عطا کند.

هفته گذشته رسیدیم به روایتی از اصول کافی جلد یک حدود صفحه ۲۳۸ (ترجمه مصطفوی)


در این روایت یکی از اصحاب زمان امام صادق علیه‌السلام به نام منصور بن حازم  (حزم=اندیشه، معلوم می‌شود آدم اندیشمندی بوده که ملقب بوده به منصور ابن حازم) می‌رسد خدمت ایشان تا اندیشه‌هایش را برای ایشان بگوید و از درستی یا نادرسی آن آگاه شود (این عمل عرضه دین به امام زمانشان یک کار عادی بوده تا بفهمند که درست فهمیده‌اند یا نه)


همان اول روایت می‌گوید:

قالَ: قلتُ لأبی عبدالله علیه‌السلام ان الله أجلُّ وَ اَکرَمُ مِن أن یُعرفَ بِخَلقه بَل الخلق بُعرفونَ بالله قال: صدقتَ قلتِ ...

گفت: عرض کردم به ابی عبدالله علیه‌السلام که همانا خدا برتر و بزرگوارتر از این است که به خلقش شناخته شود، بلکه مخلوق به خدا شناخته می‌شود. فرمود: راست گفتی. عرض کردم: ...خیلی همین جملهٔ اول منصوربن حازم جالب است. آدم فکر می‌کند خب یعنی که چی؟ خدا به خلقش سناخته نمی‌شود بلکه خلق بخدا شناخته می‌شود. 

فکر می‌کنم در مورد علم مکنون پروردگار قبلا نوشته بودم. علمی است که صرفا مطلقا مخصوص خداست. ما فقط و فقط از وجود آن علم باخبریم و هیچ چیزی دربارهٔ آن نمی‌دانیم.

آیا می‌توانیم این موضوع را برای تمام چیزهایی که در مورد خدا می‌دانیم بسط دهیم؟

مثلا می‌دانیم خدا بزرگ است. چه قدر بزرگ است؟ البته نمی‌توانیم چنین سوالی بپرسیم، چون خدا قدر ندارد و اگر بخواهیم با هر مقیاس یا هر راه توصیفی بزرگی خدا را شرح دهیم خدا را محدود کرده‌ایم. هر روز هنگام نماز می‌گوییم: الله اکبر

در روایتی یکی از ائمه از اصحابشان می‌پرسند می‌دانی الله اکبر یعنی چه؟ او جواب می‌دهد: پسر رسول خدا بهتر می‌داند. ایشان در پاسخ می‌فرمایند: الله اکبر عن یوصف (خدا بزرگ‌تر است از آنکه بتوانی او را توصیف کنی) لذا اگر صفت بزرگ بودن خدا را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که تنها چیزی که می‌دانیم این است که خدا بزرگ است. منظورم این است که صرفا ار وجود این صفت برای خدا با خبریم و از چگونگی آن هیچ اطلاعی نداریم.

این موضوع را برای تمام صفات دیگر خدا می‌توان تعمیم داد. 

مثلا می‌دانیم خدا مهربان است. فرموده‌اند: از مادر نسبت به طفلش مهربان‌تر، اگر مثال دیگری از مهربانی وجود داشت بدون تردید آن مثال را می‌آوردند و می‌گفتند از آن مهربان‌تر ... مهربانی خدا حد ندارد

نه تنها مهربانی بلکه دیگر صفات او نیز این‌چنین است. ما هیچ چیز دربارهٔ آن‌ها نمی‌توانیم بگوییم ... هیچ توضیحی که آن را توصیف و شرح دهد نمی‌توانیم بدهیم چرا که توضیح محدود است و خدا نامحدود ...


حالا با این مقدمه این جمله منصوربن حازم که به امام عرضه می‌کند را یک بار دیگر مرور کنیم:

خدا بزرگوارتر و برتر از آن است که به خلقش شناخته شود


هیچ خلقی نمی‌تواند شناخت خدا را بیان کند، چون مخلوق است (مثلا در نظر بگیرید یک چیزی زیرمجموعه مطلق یک چیز دیگر است. آن زیرمجموعه توان این را ندارد که بتواند مجموعه‌ای که او را در برگرفته را توصیف کند)


پس چطوری می‌توان خدا را شناخت؟ اگر نمی‌شود، پس صحرای عرفات برای چه می‌رویم؟ آنجا قرار است چه چیزی را بشناسیم؟ اصلا روز عرفه برای چیست؟ دعای عرفه چه بود که امام حسین خواندند و از آن روز تا به اکنون ما آن را تکرار می‌کنیم؟

یک جواب به ذهن می‌رسد و آن جمله دوم منصوربن حازم است. 

مخلوقات به ارادهٔ خدا، همان میزان که او می‌خواهد، او را درک می‌کنند و می‌شناسد.

مثال حال خوبی که در یک نماز یا یک دعا به آدم دست می‌دهد و درکی از مهربان بودن خدا پیدا می‌کند. خدا آن را در دل بنده‌اش می‌گذارد.


این دعا که از ائمه به ما رسیده بسیار جالب است:

اللهم عرفنی نفسک (خدایا خودت را به من بشناسان) 

فانک ان لم تعرفنی نفسک لم عرف رسولک (اگر تو خودت را به من نشناسانی من رسولت را نخواهم شناخت) 

اللهم عرفنی رسولک (خدایا رسولت را به من بشناسان) 

فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک (که اگر تو رسولک را به من نشناسانی، حجت تو را نخواهم شناخت) 

اللهم عرفنی حجتک (خدایا حجتت را بر من بشناسان) 

فانک ان لم تعرفنی حجتک ظللت عن دینی ( پس بدرستی که اگر حجت تو را نشناسانی در دینم گمراه می‌شوم)

....

قسمتی از دعای عصر غیبت مفاتیح‌الجنان شیخ عباس قمی


در ادامه این دعا از خدا می‌خواهیم که رسولش و سپس حجش را نیز بر ما بشناساند.

جالبی این دعا بیشتر می‌شود. چون خدا باید رسولش، حجتش را بشناساند ... رسول و حجت خدا ما را به صفاتی که برای خدا وجود دارد رهنمون می‌کنند اما شناخت خدا را خود خدا می‌شناساند.

این مطلب رو شاید قبلا جاهای دیگه خونده باشید اما خوندن مجددش خالی از لطف نیست. من این مطلب رو از اینجا کپی کردم. متاسفانه به منبع اصلی که توی سایتی که نقلش کرده دسترسی ندارم وگرنه متن اصلی روایت عربی و فارسی دقیقش رو می‌گذاشتم. به نظرم یه مقداری دست برده شده تا حالت داستان‌گونه و اینا بگیره ... در هر صورت جا داره که خودمون هم تامل کنیم و برای خودمون به این سوال جواب بدیم که «علم بهتر است یا ثروت؟»جمعیت زیادی دور حضرت علی(ع) حلقه زده بودند. مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید:
- یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟

علی(ع) در پاسخ گفت: علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد.
مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد. در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همان‌طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید:

- اباالحسن! سؤالی دارم، می‌توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت: بپرس! مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید: علم بهتر است یا ثروت؟

علی فرمود: علم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می‌کند، ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی.
نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود، همان‌‌جا که ایستاده بود نشست.
در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد، و امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار!

هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد. او در حالی که کنار دوستانش می‌نشست، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید:
- یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟

حضرت ‌علی در پاسخ به آن مرد فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می‌شود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می‌شود.
نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد. حضرت‌ علی در پاسخ به او فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می‌کنند.
با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب او را نگاه ‌کردند. یکی از میان جمعیت گفت: حتماً این هم می‌خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت! کسانی که صدایش را شنیده بودند، پوزخندی زدند. مرد، آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد:
یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت: علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد. مرد ساکت شد.
همهمه‌ای در میان مردم افتاد؛ چه خبر است امروز! چرا همه یک سؤال را می‌پرسند؟ نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت‌ علی و گاهی به تازه‌واردها دوخته می‌شد.
در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت ‌علی وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود، پرسید:
- یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟

امام فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می‌شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد، پوسیده نخواهد شد.
در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند، ولی علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است.
سکوت، مجلس را فراگرفته بود، کسی چیزی نمی‌گفت. همه از پاسخ‌‌های امام شگفت‌زده شده بودند که… نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید:
یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
امام در حالی که تبسمی بر لب داشت، فرمود: علم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می‌کند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می‌شود.
نگاه‌های متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می‌کشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبه‌رو چشم دوخت. مردم که فکر نمی‌کردند دیگر کسی چیزی بپرسد، سرهایشان را برگرداندند، که در این هنگام مرد پرسید:
- یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟

نگاه‌های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای علی مردم به خود آمدند:
علم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند، تا آنجا که گاه ادعای خدایی می‌کنند، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع‌اند. فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود.
سؤال کنندگان، آرام و بی‌صدا از میان جمعیت برخاستند. هنگامی‌که آنان مسجد را ترک می‌کردند، صدای امام را شنیدند که می‌گفت: اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می‌پرسیدند، به هر کدام پاسخ متفاوتی می‌دادم.

منبع: کشکول بحرانی، ج۱، ص۲۷. به نقل از امام علی‌بن‌ابی‌طالب، ص۱۴۲.

نمی‌دونم مخاطب این شعر حافظ کیه. هرکسی ممکنه این شعر رو برای مخاطب خاصش بخونه (اگه مخاطب خاصش تا این حد خاص باشه، مگه داریم؟)

ولی به قول برادر کبیرم، مخاطب خاص این شعر فقط انگار امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه هست. برای مولای و صاحبم که محبت‌اش در دلم قرار گرفته

خدا کند که زودتر فرج‌اش محقق شود و چشم یتیم ما به جمالش منور بگردد و جهان را از قسط و عدل پر‌کند آنگونه که وعده داده شده است. 


تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

سزد اگر همه دلبران دهندت باج


دو چشم شوخ تو بر هم زده خطا و حبش

به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج


بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج


دهان چو شهد تو داده رواج آب خضر

لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج


از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت

که بی تو درد ای جان نمی‌رسد به علاج


چرا همی شکنی جان من ز سنگ دلی

دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج


لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است

قد تو سرو و میان موی و بر به هیات عاج


فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی 

کمینه ذره خاک در تو بودی کاج
پی‌نوشت بی‌ربط: رفته بودیم روضه خانم فاطمه زهرا سلام‌الله علیها. سخنران دکتر محمدعلی انصاری مفسر قرآن بود که از مشهد تشریف آورده بودند. تفسیر سورهٔ روم بود. در قسمتی از توضیحاتشان برای معنی کلمه «اسقاء» شعر زیر را خواندند.

الا یا ایها ساقی ارد کاسا و ناولها

که آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها


گفتند که همهٔ شاعران دیوان‌شان با نام خدا شروع می‌شود و ابیاتی از شاعران معروف را خواندند و سپس گفتند دقت کرده‌اید دیوان همشهری شما با این بیت (همان بیت فوق) شروع می‌شود؟ بعد توضیح دادند فرق اسقاء (کسی که آب را در اختیار کسی قرار می‌دهد) و ساقی (کسی که آب را بر لبان کسی می‌رساند). سپس توضیح دادند که ساقی یکی از اسامی خداوند است و این بیت معنی‌اش چیزی شبیه بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم است.

چند روز پیش به یکی از دفترهای قدیمی‌ام سر زدم و حدیث زیر را که قبلا آنجا نوشتم را دیدم. متاسفانه منبعش را نقل نکردم و از این‌رو نمی‌دانم منبعش کجاست. ولی خواندنش به دل می‌نشیند. ان‌شاءالله منبع‌اش را که پیدا کردم اینجا قرار می‌دهم.


امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند:


به زمان اهمیت دهید.

ساعتی را برای صحبت با خدا قرار دهید.

ساعتی را برای امر معاش و امور اقتصادی

ساعتی برای گفت‌وگوی‌های احتماعی و علمی

ساعتی برای لذت‌های مادی زندگی قرار دهید.


اگر چهارمی را نداشته باشید توان ندارید که بقیه‌ٔ کارها را انجام دهید.

قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: مَن أمر بِالمعروف اَو نهی عَن مُنکر او دَلّ علی خَیر او اِشارَ بِه فَهو شریک و مَن أمر بسوء اَو دلَ علیه اَو اِشار بِه فَهو شریک.


پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرمایند: کسی که امر به معروف یا نهی از منکر کند و یا اینکه راهنمای خیر باشد و یا به آن اشاره کند در (ثواب) آن شریک است. آن کسی که دستور به کار بدی دهد و یا به آن کار بد راهنمایی کند و یا به آن اشاره نماید در (گناه) آن شریک است.


خصال شیخ صدوق صفحه ۱۴۹ حدیث ۱۳۱روی عن الصادق علیه‌السلام أنه قال لبعض أصحابه:« کن لما لاترجوا أرجی منک لماترجو، فان موسی بن عمران خرج لیقتبس لأهله نارا، فرجع الیهم و هو رسول نبی، فأصلح الله تبارک و تعالی أمر عبده و نبیه موسی فی لیلة، و هکذا یفعل الله تعالی بالقائم علیه السلام، الثانی عشر من الأئمة، یصلح الله أمره فی لیلة، کما أصلح أمر موسی علیه‌السلام، و یخرجه من الحیرة و الغیبة الی نور الفرج و الظهور»

روایت می‌شوداز امام صادق برای برخی از اصحاب ایشان:«به چیزی که امید نداری، بیش‌تر از چیزی که بدان امیدواری امید داشته باش. به درستی که موسی بن عمران برای به دست آوردن آتشی برای اهلش خارج شد، پس نزد ایشان بازگشت درحالی که رسول و پیامبر شده بود. پس خداوند تبارک و تعالی امر بنده‌اش و پیامبرش موسی را در یک شب اصلاح کرد، و خداوند تعالی این‌چنین برای قائم، دوازدهمین از ائمه، انجام می‌دهد. امر (ظهور) او را در یک شب اصلاح می‌کند، همان‌طوری که امر موسی علیه‌السلام را در یک شب اصلاح نمود و او را از سرگردانی و غیبت به نور فرج و ظهور خارج می‌کند.»

البرهان فی التفسیر القرآن، جلد ۴ صفحه ۲۴۹

فقال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم:

یا علی، لاتشاورن جباناً فانه‌و یضیق علیک المخرج، لا تشاورن البخیل فانه‌و یقصر بک عن غایتک و لاتشاورنَ حریصاً فانه‌و یزین لک شرهاً واعلم یا علی انّ الجبن و البخل و الحرص غریزة واحدة یجمعها سوء الظن بالله

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

یا علی با ترسو مشورت نکن که راه را برتو می‌بندد، با بخیل مشورت نکن که همت تو را کوتاه می‌کند و با حریص مشورت نکن که جمع‌کردن مال را در نظرت جلوه می‌دهد. ای علی، بدان که ترس و بخل و حرص از یک طبیعت هستند که بدگمانی به خدا سرچشمه‌ی آن‌هاست.

خصال شیخ صدوق، صفحه ۱۲۲ حدیث شماره ۵۳

امام صادق علیه السلام:

 

مَن احتمل الجفا لم یشکر النعمة

 کسی که جفا و بی احترامی را تحمل کند، نعمت را شکر نمی‌کند.

مَن لَم تَغضبة الحفوَ لَم یشکر النعمة

 کسی که ناسپاسی از حقش او را خشمگین نکند، شکر نعمت را هم نخواهد کرد.


خصال شیخ طوسی صفحه 68 حدیث 32 و 33


امام علی علیه‌السلام:


هرکس دانش را زیاد مرور و بررسی کند، آنچه را آموخته فراموش نمی‌کند و آنچه را هم که نمی‌داند می‌آموزد.


غررالحکم حکمت ۱۰۷۵۸