اَفَلایَنظُرونَ اِلیَ الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت؟!

آیا تا بحال به شتر توجه کردین ببینین خلقتش چه شکلیه؟ بقیه چیزا چه طور؟

اَفَلایَنظُرونَ اِلیَ الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت؟!

آیا تا بحال به شتر توجه کردین ببینین خلقتش چه شکلیه؟ بقیه چیزا چه طور؟

ورتم

جمعه, ۴ مهر ۱۳۹۳، ۰۹:۱۲ ق.ظ

       !؟هشن باجتسم تاعد ات هراد ور ششزرا درایلیم رازه و نموت رازه ود نموت رازه اعقاو !!!هسرب شتسد هب لالح تروص هب شا یزور ات درکن ربص شدوخ نوا و مدب مهرد ود فرط نوا هب دزم ناونع هب متساوخ یم نم نگ یم ترضح !مهرد ود هگیم یدیرخ مهرد دنچ نسرپ یم هدنشورف زا مهرد هس الثم نرخ یم رازاب یوت زا ور نوشدوخ راسفا دعب !تسین ورای نوا و بسا راسفا و تسه بسا ننیب یم ندرگ یم هک رب نراپس یم یکی هب ور نوشبسا ننوخب زامن نرب نتساوخ یم ترضح تسه یلع ترضح بسا راسفا ناتساد مه شفورعم ناتساد میرایب تسد هب مارح تروص هب ای لالح تروص هب ور نوا هک میریخم ام و تسه هدش نییعت ام زور ره یزور هک هنیا رت بلاج !تساعد تباجتسا عناوم زا یکی مارح لام ندروخ :دنیامرف یم ملس و هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ ؟هدیسر نوششوگ هب ثیدح نیا ننک یم یدزد هک ییاسک لاح هب ات منود یمن دروخن ور ییاه مدآ زین و ییاه هچب یچمه لوگ و دوب کریز هک درک یعس دیاب هتبلا !مشب بلقلا یصق مدآ کی مرادن تسود نوچ !هزوسب ملد هک مد یم حیجرت و مرادن تسود ور هجیتن نیرخآ نیا منک یم رکف هک نالا هتبلا !هزوسن یسک لاح هب ملد اموس ات !مرخن یزیچ اه هچب زا هگید امود ات هشاب ملوپ و فیک هب مساوح ورتم یوت الوا ات دش یا هبرجت نیا !هنیمه شعضو هک هنیمه ؟تخوس نیا لاح هب ملد نم ارچ الصا هک مدیسرپ مدوخ زا و دش هتفرگ ملاح ردقنیا !رپ مه لوپ ی هیقب و دیرپ نوریب راطق رد زا رتخد و داتسیا راطق هک دوب اجنیا و هدنبب ات داد لوط هنک زاب ور شفیک رد ات داد لوط هک یروط نومه مدوب ملوپ ی هیقب رظتنم ؟داد تهب مه لامتسد یدید ؟؟؟ینز یم دب نظ ارچ مدرک اوعد مدوخ هب منم ،مهب داد لامتسد هی و تشگرب و دز کمشچ و درک دوب هتفر شردارب هک ینگاو تمس هب هاگن هی دوب هتسب رد بخ یلو !هنزب میج هک تسه نالا هک دموا منهذ وت هظحل هی درک یهاگن هی و راطق رد تمس هب تفر ندز خرچ هب درک عورش و تفر رو شفیک رس اب هرابود متفرگ نم !منک زاب ونیا رد نم ات بخ ریگب ور انیا تفگ نم هب داد ور شتسد یوت یاه لاف مامت دموا و دز خرچ یمک هی مدرک شهاگن نم ،نتفر رو شفیک رس اب درک عورش دعب مدرک شهاگن و متفرگن نم یلو مرایب رد لامتسد نم ات ریگب ونیا تفگو داد مهب ور اه لامتسد زا یکی  هدب مهب لامتسد ات ود متفگ مداد شهب و مدروآ رد ملوپ فیک یوت زا ینموت رازهود هی متشادن ینموت دصنوپ و ینموت رازه  نموت دصنوپ :داد باوج ؟هدنچ اه لامتسد نیا مدیسرپ شزا !تخوس ملد ،نم یولج دموا درک یم هاگن اه مناخ هب و تفر یم هار وا زا هلصاف اب رتخد و تخورف یم سمادآ نانچمه رسپ و بقع تمس هب نتشگ یم رب نتشاد هرابود و تشذگ یمک نگاو یکی نوا تمس هب نتفر و ندش در نم یولج زا تفر یم هار ششاداد رس تشپ طقف و تفگ یمن یچیه یلو دوب هدرک نازیوآ ولج زا مه فیک کی و دوب یذغاک لامتسد کی و ظفاح لاف یاه هگرب شتسد رد هک هلاس تشه تفه ی هچب رتخد کی وا رس تشپ و تخورف یم سمادآ هک هلاس هدزاود هد ی هچبرسپ کی متسار نگاو تمس زا هک مدوب مه رد و غولش رازاب نیا هب ندرک هاگن لوغشم و میدوب هتسشن یا هلیم رانک یا هشوگ کی مه ام دوشن در اج شدصقم هاگتسیا زا هک دشاب شساوح دیاب و دور یمن رس شا هلصوح اه هدنشورف نیا ندید اب ورتم یوت مدآ ما هلاخرتخد لوق هب و ندوب نوشدوخ یاه سنج شورف لوغشم فلتخم گرزب و کچوک یاه هدنشورف متشاد ورتم زا هک یراب دنچ ی هبرجت قبط دوب ینیمخ ماما هاگتسیا تمس هب یتعیرش هاگتسیا زا نم ریسم مدش راوس هک دوب زمرق طخ یورتم منک هبرجت ور فیرش هاگشناد رد سالک نیلوا مرب ات مدرک تکرح ورتم تمس هب نوجنامام ی ‌هنوخ زا هک دوب رهظ کیدزن هبنشکی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی