اَفَلایَنظُرونَ اِلیَ الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت؟!

آیا تا بحال به شتر توجه کردین ببینین خلقتش چه شکلیه؟ بقیه چیزا چه طور؟

اَفَلایَنظُرونَ اِلیَ الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت؟!

آیا تا بحال به شتر توجه کردین ببینین خلقتش چه شکلیه؟ بقیه چیزا چه طور؟

بدون عنوان

پنجشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹ ب.ظ

  مریگن هناهلبا و یقطنم ریع میمصت ات هنک دایز ور ملقع رون هک ماوخ یم ادخ زا  مریگب شیپ ور یریسم ره هنکمم مراد نالا هک یشوخان لاح اب  دایب شیپ هنکمم یچ هک مرادن یا هدیا چیه منک یم یسررب ور مدوخ تیعضو هک مدوخ هتبلا  مشب هتفریذپ دئوس نومه یوت هک هشاب هنوت یم نیا رتهب همه زا  هبوخ مشب مه مردپ محازم ماوخن هنیزه رظن زا هک منکب مه کیچوک راک هی هگا عقوم نوا ات هتبلا  منک مادقا اکیرمآ ندرک یالپا یارب هگید لاس و منوخبerg  یارب ولوچوک هی و منک یوق ور ما یسیلگنا نابز العف هک هنیا منهذ یوت مدوخ  مشب یزیچ یملعم مرب مدب تساوخرد شرورپ شزومآ مرب منوت یم  مشب رتویپماک مولع لایخیب و رنه یایند یوت مرپب و مریگب دای ور بیهذت یا هفرح تروص هب و بیهذت سالک مرب منوت یم  منوخب یکشزپ مرب و مدب یسانشراک روکنک هرابود مرب هک نداد داهنشیپ منامام  هنیشیم لد هب مفرح و ما یبوخ رواشم نم شرظن هب نوچ منوخب یسانشناور مولع مرب هک نداد داهنشیپ ما همع رتخد  منک عورش اج نیمه زا منوت یم و هدش عورش کیچوک سالک هی نالا  یبهذم مولع یوت منزب هجریش هکنیا هگید راک هی ؟هدش فلت متقو هک منکن ساسحا ادعب هک منوخب یباتک هچ اما  منوخب باتک منیشب هک هنیا هگید راک هی  مسرت یم یروج دب هک هنیمه رطاخ هب الامتحا و هتفر مدای یلیخ  مریگب دای یسیون همانرب لوا زا منیشب و منک فیرعت هژورپ هی مدوخ یارب منیشب مدوخ هک هنیا مشب صالخ یگدوهیب دب سح و تیعضو نیا زا ات هسر یم منهذ هب هک ییاهراک


   درک راکنا هشیمن مه ور ریدقت شقن بخ یلو اهمدآ تشونرس رد هراد ریثات باختنا و رایتخا هتبلا ؟هدوبن مومعرتخد ریدقت هگم مومع رتخد رسمه ندش نم یامشچ یولج نالا هک دروم نیمه الصا ؟ناه ؟هراد یریدقت و تمسق هی یسکره هک تسین یروط نیا هگم بخ ؟؟هدروخ هرگ هگم منود یمن هخآ  هشب زاب منم تخب یدوز هب هللا ءاش نا هک ندرک اعد و هریغ و دوسالارجح هب تسه کربتم هچراپ هک نتفگ و !!!نم تروص و رس هب ندیلام هب درک عورش و دروآ ور داماد و سورع رس یور زبس ی هچراپ یراد هدنخ و بیجع روط هب هبترم کی مومع نز ،مومعرتخد نومه دقع رس و ننیبب تخب ی هنوخ ونم هک نرظتنم ادیدش نایفارطا هک منهذ یوت دایم یهاگدنچ زا ره موادم تهج نیا زا اما هیدوخیب رکف منود یم  هلب مگب نرایم فیرشت هک یدعب راگتساوخ نیلوا هب ات دایم منهذ یوت اه تقو یضعب  منک اپ و تسد مدوخ یارب یراک هی  مایب رد یگدوهیب سح نیا زا ات منکب مدوخ لاح هب یرکف هی دیاب


   هنارهت هک نوناک یلصا رس هب منزیم لیمیا هی هشب مک متینابصع مک هی  ننزیم مهب ور ملاح ینعی !ندن رکذت اهزومآ شناد هب سالک رس هک مگیم نوشیا هب نم !هتشاد قح نوناک لوئسم اما هرادن یلکشم چیه و هلماک امش باجح هچرگا هک نتفگ ییاورپ یب اب  منوشوا  یرادا روما ریدم هب نداد معاجرا   نتشادن فیرشت ریدم منک تبحص متفر  نک تبحص ناردارب دحاو یلصا نوناک ریدم اب ورب یراد یفرح تسین طوبرم ام هب و مینکب مینوت یمن یراک ام نتفگ نارهاوخ نوناک یزکرم رتفد متفر شادرف  نم رهش تیعضو زا مه نیا


  !یشوپب یرسور یرادن قح  تسه تا یرسور ملکشم نم هگیم مهب  متشاد مه راولش و وتنام ،دوب نوریب ماهوم هن مدوب هدرک شیارآ هن  تشادن یلکشم چیه یعرش رظن زا مباجح هک ینم هب لاح نیع رد و دوب نوریب شاهوم و دوب شرس شدوخ هک یا هعنقم  دوب دوبمک یاراد یا هدقع مناخ هک افرص نوناک لوئسم مرظن هب  منک ضوع ور همان شخب ات مریم هدش منارهت دوخ ات نم متفگ  دمویمن رد منوخ یدزیم مهب دراک و مدوب ناشفشتآ هوک ینعی !یلیخ !مدش ینابصع یلیخ ؟یچ ینعی !نم یادخ !!بسانم ی هعنقم و راولش ،وتنام هتشون هک هکشیم نم خر هب همان‌شخب ذغاک ،رتفد متفر نم !مدب تنوشن ور همان شخب ات رتفد ایب :مناخ !؟هشاب هتشاد یلکشم مباجح منک یمن رکف نم یلو دیشخبب :نم !رتفد ایب !یشوپب یرسور یرادن قح امش !مناخ تفگ یبسانمان نحل اب نم هب باطخ هب و دیشک کرس ام سالک یوت دموا نوناک رتفد لوئسم  رداچ اب مدنب یم ینانبل تروص هب هک دنلب یرسور ،مدوب هشیمه لثم و مدوخ لثم منم و تسین دب نوششیارآ هب تسد هک نتسه مه یدادعت هنوریب نوشاهوم و نشوپ یم هعنقم ماه یسالک مه ی همه  متفر یم هک دوب هسلج تشه تفه دودح و مدرک مان تبث نارهاوخ دحاو ناریا نوناک نابز سالک رد یسیلگنا تبحص رد سفن هب دامتعا ندرب الاب یارب ؟؟هیا هنومز هرود هچ نیا گرزب یادخ !دوب مدوخ رهش و روشک یوت نم باجح هب نداد ریگ شرس مدش ینابصع و درک بارخ یلیخ یلیخ ور ملاح زوریرپ هک یزیچ


     هسر یم منهذ هب هک تسه رکف افرص  تسین یقطنم الصا هتبلا  یشب صالخ تالضعم نیا تسد زا یدودح هی ات نتفر اب ینوت یم هک دایب منهذ یوت هیصوت نیا هک هشیم بجوم نیا  هنکیم ما هفالک نشیم تحاران مه تسد زا یکلا و ننک یم راد همادا یاه‌ثحب نوش یکلا یاهرظن یاپ و ندیم یکلا رظن تلم هک مه تهج نیا زا بخ اما هرب یم الاب لئاسم زا یرس کی هب تبسن ور مدآ شنیب و هبوخ شهب جار ندز فرح اقافتا هن هیدب زیچ تسایس مگیمن  تسایس الثم  ننز یم فرح هدوهیب ییاهزیچ عجار هک یشیم تیذا نایفارطا یاه عمج یوت اضعب بخ یلو  هرادیم هگن بوخ اه تدم ات ور تلاح یشاب هتشاد یربب ششیپ مک مک ینوتب هک زیگنا رب شلاچ هلئسم هی الک  ینکن هدوهیب دیلقت هک هدیم دای تهب  ینکن جاتنتسا یکلا هدیم دای تهب  یزاسب متیروگلا تلئاسم یارب هدیم هدای تهب  یشاب هتشاد ور تدوخ هشیدنا زرط هک هدیم هدای تهب هراد هک یزیچ مک تسد اما مولع نوا لابند متفر یم دیاب دیاش مگیم اضعب و هسر یمن تیب لها مولع یاپ هب الصا هک منود یم هتبلا !اعقاو هبوخ رتویپماک مولع ردق هچ  ینک رکف انوا لثم نراد تسود نایانشآ و نایفارطا هکنیا  ننکیم یفرعم دروم و تخب ی هنوخ یرب دوز هک ننک اعد تارب همه ننکیم یعس هکنیا ؟ینکیم راک ؟ینک راک یچ یاوخیم یدش لیصحتلا غراف بخ نسرپ یم تزا همه هکنیا  تسه طیارش نیا زا ندرک رارف منک رکف ندرک یالپا هب هک هدیم نم هب هزیگنا نولیسپا کی ی هزادنا هب هک ییاهزیچ زا یکی


 مشب صالخ محازم راکفا نیا تسد زا هک هنک کمک شدوخ ادخ منکب رکف تهج یب و دوخ یب دیابن هک منود یم  هیروج کی نم یارب مه نتخادنا بقع هبترم کی ور نوشدقع ماش مسارم هکنیا  هتفین قافتا هنک یم ذوفن نم هیلخم یوت هک ییاهرکف زا مودک چیه هک مراودیما  هشیم مرطاخ یگدرزآ بجوم دایب شیپ اه ینامهم و یگداوناخ یاهدروخرب رد هنکمم ییاه یتحاران دایم منهذ یوت ییاهرکف ماسقا و عاونا اما هنک عورش ور بوخ یگدنز هی و هشب  دنمتداعس و تخب شوخ مومعرتخد هک مراودیما  هگید تمس تفر دنت دنت و دش هکوش نم ندید زا یحضاو تروص هب هک مدید ور داماد یاقآ ردام دقع مسارم لوا یتقو دوب دب ردق هچ ؟منک یم رکف یروط نیاو مدش یساوسو نم دیاش منود یمن ای ،نداد نوشن نوشراتفر یوت یروج کی رس رخآ اما  ندوب نم راگتساوخ البق اقآ نوا هک نگن یسک هب هک مدرک انمت  هنک یم و درک یم تحاران ونم رتشیب عوضوم نیا اب مردپ و ردام دروخرب  تحاران هن مدوب لاحشوخ هن  دوب یدب سح هچ منک فیصوت منوت یمن  مدرک یم رکف شهب ما ینهذ رورم یوت متشاد نم هک یسک نامه هلب ؟دوب یک تخبشوخ داماد بخ و دوب حبص زورما هک نوشرهاوخ دقع مسارم هب ندرک توعد و دندز گنز مومعرتخد هک مدرک یم یسررب ور ما ینهذ یاه هار زیچ همه یارب نوچ دوبن یبیجع زیچ نیا بخ  متشاد مه هچب هی نالا و مدنوخ یم زاریش ور مدشرا الامتحا مداد یمن در باوج عقوم نوا نم رگا هک دموا منهذ یوت ،اجنیا هب مدیسر و مدرک یم رورم متشاد هک هتفه نیمه لوا ات تشذگ لاس راهچ  مداد در باوج نم تیاهن رد و تفرگ رد ام نیب یهاتوک رج کی منک هصالخ  س یگژیو زا تسه رت مهم یلیخ ت یگژیو نتشاد هک دنتفگ و دندومرف یهن ور هدنب ادیدش مریبک ردارب  افرح نیا و هدش لوح ادخ هدنب دیاش بخ و مایب رانک ت نتشادن اب هشب دیاش بخ متفگ یراگتساوخ دعب همدای و دوب مهم یلیخ راگتساوخ کی رد س یگژیو نتشاد مارب عقوم نوا  تشاد ور س یگژیو یلو تشادن ور ت یگژیو دموا مدای وهکی هک یدروم نوا


   »س« یگژیو میراذیم ور شمسا و هراد قلعت شهب فرط هک یا هداوناخ هب هدرگیم رب هک یگژیو و »ت« یگژیو میراذ یم ور شمسا و هشیم طوبرم فرط رکفت زرط هب هک یگژیو کی افرص  تسین و دوبن مهم مارب انیا زا مودک چیه یلیصحت کردم هن نیشام هن هنوخ هن  متشاد مدوخ یارب مهم کالم ات ود نم  نومنوخ ندموا هک ییاهدروم نوا زا یکی هب دش فوطعم مساوح هبترم کی ارچ منود یمن و مدرک یم رکف مدنورذگ هک ییاه یراگتساوخ هب متشاد ؟هتفرگ تأشن اجک زا سرت عورش و رفص هب سفن هب دامتعا ندرک لیم نیا هک ممهفب ات مدیم ماجنا مراد ور راک نیا مراد نم هک یتیعضو اب بخ و ؟دوب یلکش هچ معاضوا نالا مدرک یمن ای مدرک یم وراک نالف هگا هنک یم رکف و هدرگیم رب شا یگدنز یازور یضعب یسک ره انئمطم بخ  دش هفاضا شهب مه هگید یکی تسه و دوب دب یاه سح نیا ی همه


 تسرد مه دیاش  منک یم ساسحا دب مراد نم دیاش منود یمن  هنکیم بارخ ور ملاح هریگب تا هدیدان تامنهار داتسا شالت همه نیا اب هک ساسحا نیا زا یلو هروخب کاخ هنوخباتک ی هشوگ هرب اجرد هک تسین یرثا و شننوخ یم هگید رفن دنچ هک متشون یزت هک مشاب لاحشوخ منوت یم الثم هرآ هدش هتخاس لدم هی هک الاح بخ  هرایب موود هنوتب و هشاب ریگیپ هک هدوبن ییوجشناد اما نربب شیپ وراک نیا هک نتشاد تسود هک دوب لاس دنچ مداتسا دوخ ی هتفگ هب اما نشیم بوسحم بحاص ییاروج کی نوشیا و نداد داهنشیپ امنهار داتسا ور عوضوم لوبق هلب بخ


   ننک تبحص مهای نرب هتفه نیا رس هی هک هتفگ و هداد داهنشیپ ونم زت هک تفگ متسود و میدب همادا ونوا مینوت یم و هیبوخ زت هک مراد زت هی یلو مدوبن یضار نوا زت زا هک هتفگ مداتسا و هدیسرپ گرزبردپ زت هب عجار و هدرک تبحص هدنب داتسا هب اجنوا داتسا شدشرا زت عوضوم یارب هک تفگ مارگلت یوت مهب یتشهب دیهش هتفر ور شدشرا و هدوب فیرش ور شا یسانشراک هک ناتسود زا یکی شیپ ی هتفه اما !کرد هب مگب  مشب نوا لایخ یب تدم هی یارب ات دش بجوم نداد نوشن یتوافت یب دشرا هرود لوط لک لثم نوشیا و مدرک تبحص نوشاهاب یلیصحتلا غراف یاهراک مامتا زا دعب هک یا هجیتن هب تبسن نینچمه و نوشاهوجشناد زا هگید یکی هب مدب ور ما همان نایاپ ات تساوخ مزا مداتسا هکنیا  مینک شپاچ لانروج هی یوت ات ینک تباث یرت شیب یهیدبریغ یاه هجیتن دیاب هک نتفگ ،متفگ شندرک هلاقم دروم رد مداتسا هب مه یتقو و  دموین رد شوت زا یا هلاقم چیه اما )نشاب هداد شهب ور هرمن نیا هک هتشادن وجشناد ات هس لاحب ات مداتسا ی هتفگ هب هک یا هرمن( تفرگ مهد ۶/۱۹ هرمن هک یا همان نایاپ  تسه همان نایاپ نیمه الصا هدیم مرازآ هک یا هگید یاهزیچ زا یکی


   مدشن هربخ یملع عوضوم چیه رد ما همان نایاپ عوضوم فطل هب اما  مراد ور یفاک شناد و معلطم یعوضوم هی زا یبوخ هب منک ساسحا هک دوب نیا مشاب هتشاد سفن هب دامتعا هشیم ثعاب هک یزیچ اهنت  متسین هربخ شوت منود یم نوچ  مسرت یم منیب یم هک مه یملع عوضوم و هلئسم ره  هنک یم دایز ور مسرت ینومب رد اج نوا و یاین رب شسپ زا و رود یاج هی یرب هگا هک اهرکف نیا یفرط زا اما هشاب دیاب یبوخ یلیخ ی هبرجت رود یاج هی یرب هکنیا  هدش هفاضا مه ندرک یالپا سرت متشاد هک ییاه سرت هب الاح و  مسرت یم لئاسم هب عجار ندرک تبحص زا  مسرت‌یم مه یلومعم یرتویپماک همانرب هی نتشون زا یتح  هنکیم لیم هراد رفص هب مسفن هب دامتعا هک مداتفا یزور هب الاح هشاب هدرکن یسک هک هشاب یراک و هشاب رت تخس هک یبلاطم تمس متفر یم مامت یقش هلک اب و مدیسرت یمن یبیجع و دیدج بلطم چیه زا هک مدوب یسک هک ینم  هداتفا قافتا مارب نیا هیبش یزیچ هی هک منیب یم منک یم یسررب هک ور ما یگدنز ریخا لاس دنچ اما  متسین دلب یگدننار الصا نوچ مسرتب نومرف تشپ نتسشن زا هک متشادن یگدننار هحناس


  تسین ینک یم رکف وت هک یروط نیا مریخن هدب منوشن یروج هی هتساوخ یم ادخ راگنا اما دموا یم ترچ مرظن هب مدید یم یزیچ نینچمه هی ملیف یوت یتقو منهذ یوت طقف و مدرکن شنزرس یتح ای هرخسم ور یسک نم نوچ هطبر یب یلیخ  دایب ترس یدرک شنزرس ور فرط شرطاخب هک یزیچ نوا ات یریم یمن ،ینک شنزرس یزیچ رطاخب ور ینموم هگا هک مدوب هدینش البق ثیدح هی  هنشیمن نومرف تشپ تقو چیه هگید نوا زا دعب و هتشاد یگدننار دب هحناس هی فرط الثم  تسه هرخسم هسرت یم شزا و هر یمن شتمس هگید نوا زا دعب و هدروخ هبرض یزیچ هی زا ییاج هی رفن هی هک ینیب یم اه ملیف یضعب یوت هکنیا مدرک یم رکف هشیمه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی